إلى روحِ “محمود درويش”

مترجمون بلا حدود
إلى روحِ “محمود درويش”
***
– (ليسَ للكورديِّ إلا الريح)..
– و ما زالَ (الكُرْدُ يقتربون من نار الحقيقة.. ثم يحترقون مثل فراشة الشُّعَراء)..!
يا درويش..!
يا درويش..!
تُرى بأيّةِ لغةٍ يكتبانِ حسناتِ الكورديِّ و سيئاتَهِ
و أحزانِهِ الملاكانِ الواقفانِ على أكتافِهِ..؟
هل يكتبانِ أحلامَهُ يا تُرى
أمْ أنَّ احلامَهُ أيضاً تطيرُ معَ الريحِ ؟
إنْ سألوكَ أيّها الكورديُّ لما أنتَ حزينٌ..؟
اجبْهم بإختصار شديدٍ ،
قلْ لهم أنا خمسونَ مليونٍ و أكثرُ
أحاربُ الظلامَ بدمي
و بدمي ابني جسوراً نحو النورِ
و حينَ يسطعُ النورُ يقتلعُ منْ لأجلِهم حاربْتُ
كلتا عيني .
قلْ لهم أنا خمسونَ مليونٍ و أكثرُ
لسْتُ فارسياً و لا تركياً و لا عربياً
أنا كورديٌّ تعشقُ الريحُ أحلاميّ
تعانقُها ، تطيرُ بها تبعثرُها كالرمادِ .
قلْ لهم
لا تعترفُ هيئةُ الأممِ المتحضرةِ
بأحلامٍ تبعثرُها الريحُ .
قلْ لهم لي أصدقاءٌ أحرارٌ منْ كلِّ الأعراقِ .
قلْ لهم لا يعشقُ الكوردَ
غيرُ منْ كان قلبُهُ منبعًا للجمالِ..
زكرياء شيخ أحمد/ ألمانيا – سوريا
———————-
I “Maḥmud Derwic” g unil-nes.. (الترجمة الامازيغية)
***
(Ukurdi a ṛabbi ɣir lahfif)..
Urucin “Ikurdayyen tnakkben ɣer usamur n
tidet”.. ʷad kanfen am bufria n imadyazen)..!
A “Darwi”..!
A “Darwic”..!
S mand tetlayet txanfsen timiḥlayin n “Ukurdi”.. D tiẓambalin.. Ak d uɣilef-nes..!?
Iniren ibadden ɣer laεwateq-nes..!?
Ad yili yeεni čallḍen turjayin-nes..!?
Nniɣ arjay-nes id n ʷaḍu yettafeg lak si netta..!?
Ma seqsan-c ay “Akurdi”.. Maɣf teɣbubbced..!?
Uεasen s ʷawal yennubbi
Ini-ya-sen: Neč d sin ugannaren d mṛaw n ukandid.. D ccuḍ..
Tεafareɣ g usalles s idammen-inu
S idammen-inu ṣakk-iɣ gi tiṣuɣaṛ ɣer ʷasfaw..
Si ma ad yecṛuṛṛeq lḥel.. Fellasen twaqlaεen-t aɣef tεabaṛ-eɣ
Tiṭṭawin-inu tisentin..!!
Ur lliɣ d “Farsi”.. Niɣ d “Tuṛki”.. niɣ d “Aεṛab”..
Neč d “Akurdi” iεaǧajen techilen hurjay-inu..
Tetḥaḍḍn-it..
Is tettafeg..
Tetfarkt-it am iɣdawen..
Ini-ya-sen:
Ur yetqiṛṛi “Unagmem n timittayin tisivilizin/ O.N.U”.. S turjayin yetfarzεihen-t uεaǧej..!!
Ini-ya-sen:
Γri tiddukla d ililiyyen si ukk n idammen
Ini-ya-sen: Ur yettachul “Ukurdi” ɣir wa yellan ul-nes yettasxif f labha..!
—————
ترجمة إلى البرتغالية: تغريد بو مرعي
Tradução para Português: Taghrid Bou Merhi
Para a alma de “Mahmoud Darwish”
– (O curdo não tem nada além do vento).
– E ainda (os curdos se aproximam do fogo da verdade … Depois se queimam como a borboleta dos poetas)!
Oh Darwish!
Oh Darwish!
Em que língua os dois anjos que estão sobre seus ombros eles escrevem as coisas boas e más do curdo e suas tristezas ..?
Eles escrevem seus sonhos?
Ou seus sonhos também voam com o vento?
Se eles te perguntam, ó curdo, por que você está triste?
Responda-lhes muito brevemente,
Diga a eles que eu sou cinquenta milhões e mais
Eu luto a escuridão com meu sangue
E com meu sangue eu construo pontes para a luz
E quando a luz brilha, arranca por quem eu lutei ambos os meus olhos.
Diga a eles que eu sou cinquenta milhões e mais
Não sou persa, nem turco, nem árabe
Eu sou curdo e o vento ama meus sonhos
abraçando ela , voando ela , espalhe-o como cinzas.
Diga a eles
Nações civilizadas não reconhecem
Os sonhos espalhados pelo vento.
Diga a eles que tenho amigos livres de todas as raças.
Diga a eles que os curdos não amam que só que seu coração era uma fonte de beleza ..
—————
بۆ ڕەوانی مەحموود دەروێش
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ (هیچ بۆ کورد نییە با نەبێ)
ــ هەتا ئێستاش (کورد لە ئاگری ڕاستی نزیك ئەبێتەوە..دواتر وەك پەروانەی شاعیران ئەیسووتێنێ)
……
ئەی دەروێش
ئەی دەروێش
ئەبێ بە چ زمانێك
ئەو دوو فریشتەیەی لەسەر شانی کوردن
چاکە و خراپە و خەمی بنووسن
ئایا خەونەکانیشی ئەنووسن؟!
یا خەونەکانی لەگەڵ با ئەفڕن!
ئەی کورد ئەگەر لێتیان پرسی
بۆ خەمباری؟
زۆر بە کورتی وەڵام بدەوە
پێیان بڵێ
من پەنجا ملیۆن زیاترم
بە خوێنم لەگەڵ تاریکی ئەجەنگم
بە خوێنم
پرد بەرەو ڕووناکی بنیات ئەنێم
هەر کە ڕۆشنایی شەوقی دایەوە
ئەوەی کە بۆی ئەجەنگام
هەردوو چاوم دەردێنێ
بڵێ من پەنجا ملیۆن زیاترم
نە فارسم نە عەرەبم نە تورکم
من کوردم
با ئاشقی خەونەکانم ئەبێ
ئاوێزانیان ئەبێ
ئەیانفڕێنێ
وەك خۆڵەمێش ئەیانپرژێنێ
پێیان بڵێ
لە هەموو نەژادەکان
هاوڕێی ئازادم هەیە
پێیان بڵێ
کورد ئاشقی کەس نابێ
ئەگەر دڵی کانیاوی جوانی نەبێ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
شیعر- زەکەریا شێخ ئەحمەد
وەرگێڕان- لوقمان مەنسوور Luqman Lak
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
Traduccion Al Italiano: Taghrid Bou Merhi
ترجمة إلى الإيطالية: تغريد بو مرعي
All’anima di “Mahmoud Darwish”
– (Il curdo non ha altro che il vento).
– E ancora (i curdi si avvicinano al fuoco della verità..poi bruciano come le farfalle dei poeti)!
Oh Darwish!
Oh Darwish!
In che lingua scrivono le cose buone e cattive della persona curda e i suoi dolori, i due angeli in piedi sulle sue spalle…?
Scrivono i suoi sogni?
O anche i suoi sogni volano col vento?
Se ti chiedono, o curdo, perché sei triste?
Rispondi loro molto brevemente,
Digli che ho cinquanta milioni e più
Combatto l’oscurità con il mio sangue
E col mio sangue costruisco ponti verso la luce
E quando la luce splende, sradicato per loro di chi hai combattuto entrambi i miei occhi.
Diglielo che ho cinquanta milioni e più
Non sono né persiano, né turco, né arabo
Sono curdo e il vento ama i miei sogni
Lo abbracci, lo fai volare, lo disperdi come cenere.
Diglielo le nazioni civilizzate non riconoscono i sogni sparsi dal vento.
Diglielo che ho amici liberi di tutte le razze.
Diglielo che non gli piacciono i curdi altro che il suo cuore era una fonte di bellezza..
—————-
إلى روحِ “محمود درويش”
Till själen av “Mahmoud Darwish” ***
– (Kurderna har inget annat än vinden)
– Och ändå (kurderna närmar sig sanningens eld..då brinner de som poeternas fjäril)!
Åh Darwish!
Åh Darwish!
På vilket språk är de kurdernas goda och dåliga saker skrivna?
Och hans sorger,
På vilket språk skriver de två änglarna som står på hans axlar…?
Åh Darwish!
Åh Darwish!
På vilket språk skriver de kurdernas goda gärningar?
Skriver de hans drömmar?
Eller flyger hans drömmar också med vinden?
Om de frågar dig, o kurd, varför är du ledsen?
Svara på dem väldigt kort,
Säg att jag är femtio miljoner och mer
Jag bekämpar mörkret med mitt blod
Och med mitt blod bygger jag broar mot ljuset
Och när ljuset lyser, rycks det upp för deras skull, jag slogs
Båda mina ögon.
Säg att jag är femtio miljoner och mer
Jag är varken perser, turk eller arab
Jag är kurd, och vinden älskar mina drömmar
Du omfamnar den, flyger den, sprider den som aska.
Säg till dem
Civiliserade nationer erkänner inte
Med drömmar spridda av vinden.
Säg att jag har fria vänner av alla raser.
Berätta för dem att kurderna inte älskar människor
Annat än de som sina hjärtan är en källa till skönhet..
Zakaria Sheikh Ahmed/ Tyskland – Syrien
الترجمة السويدية/ Shurouk Hammoud

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد